• ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

น้ำมันหอมระเหย

เจ้าของร้าน

น้ํามันหอมระเหย (Essential oils) และสุคนธบําบัด (Aromatherapy)
รองศาสตราจารยดร.กฤษณา ภูตะคาม
คณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม
น้ํามันหอมระเหยคืออะไร ?
น้ํามันหอมระเหย (essential oils) หรือน้ํามนระเหยง ั าย (volatile oils) คือของเหลวที่สกัดไดจากพ  ืช
หอม สามารถระเหยไดที่อุณหภูมิหองสวนมากมีกลิ่นหอมเปนที่พึงพอใจของมนุษยจะมีบางที่มีกลิ่นฉุน
รุนแรงเชนน้ํามันพริกไทน้ํามันกานพลูน้ํามันไพลเปนตนน้ํามันหอมระเหยที่ใชในสุคนธบําบัดจะตอง
เปนน้ํามันทไดี่ จากธรรมชาติเทานั้นจึงจะไดผลตามที่กลาวอางเนื่องจากในน้ํามันหอมระเหยมีองคประกอบ
ทางเคมีนับรอยชนิดซึ่งออกฤทธิ์เสริมกันในขณะที่น้ํามนสั ังเคราะหถึงแมจะมกลี ิ่นหอมใกลเคยงกี ันแต
องคประกอบทางเคมีไมสามารถเลียนแบบจนเหมือนนาม้ํ ันหอมระเหยจากธรรมชาติได
สุคนธบําบัดคออะไร ื ?
สุคนธบําบัด (aromatherapy, aromatherapie) เปนการแพทยทางเลือกแบบหนึ่งที่อาศยกล ั ิ่นหอมของ
น้ํามันหอมระเหยจากธรรมชาติซึ่งมีฤทธิ์ตอรางกายและจิตใจของมนษยุ ในการปองกันและรกษาโรคหร ั ือ
อาการเจ็บปวยที่ไมรายแรงทงทางร ั้ างกายและจิตใจ
เกิดอะไรขึ้นบางเม  ื่อน้ํามันหอมระเหยเขาสูรางกายมนุษย ? 
น้ํามันหอมระเหยสามารถเขาสูรางกายไดหลายทางค  ือการสูดดม การซึมผานผิวหนังและการ
รับประทานโดยทั่วไปเมื่อพดถู ึงสุคนธบําบัดจะเนนเฉพาะการสูดดมและการซึมผานผิวหนังสวนการ
รับประทานนาม้ํ ันหอมระเหยโดยตรงจะมใชี เฉพาะในบางประเทศเชนฝรั่งเศส ซึ่งมีคําที่ใชเรียกศาสตรใน
เรื่องนี้วา aromatology โดยเนนเรื่องการรกษาโรคมากกว ั าดานอื่นๆ ดังนั้นจะเห็นวาสุคนธบําบัดจะเนน
เฉพาะการสูดดมและการซึมผานผิวหนังของน้ํามันหอมระเหย
การสูดดมนาม้ํ ันหอมระเหยผานทางรูจมกเขู าสูรางกายแลวเกิดอะไรขึ้นบาง ?
การไดกลิ่นเกดขิ ึ้นในระดับจิตใตสํานึก (subconscious) และเกดขิ ึ้นไดรวดเร  ็วภายในเสี้ยววินาที
ขบวนการของการไดกลิ่นเกดขิ ึ้น 3 ขั้นตอนดังนี้คือเมื่อโมเลกุลของสารที่ระเหยไดถูกสูดเขาสูโพรงจมูก
ของมนุษยก็จะถูกจบโดย olfactory epithelium ซึ่งมีปลายประสาทจํานวนนับลานอยูนั่นคือขั้นตอน
reception ขาวสารในรูปของกระแสไฟฟา (electrochemical message) ก็จะถูกสงไปยัง olfactory bulb ผาน
ทาง olfactory tract ไปยังสวนของสมองท  ี่เรียกวา limbic system ขั้นตอนคือ transmission เมื่อสมองสวน
hypothalamus ไดรับขาวสารแลวจึงสงตอไปยังสวนอื่นของสมองที่ควบคุมอารมณและจิตใจรวมทั้งสง
ขาวสารตอไปยังตอมไรทอและกระแสเลือดนั่นคือขั้นตอนของ perception สวนหนงของโมเลก ึ่ ุลสารระเหย
ที่ถูกสูดดมเขาไปจะเดินทางไปยังปอดขณะที่ผานเยื่อเมือกที่บุทางเดินหายใจโมเลกุลก็ถูกดูดซึมเขากระแส 
เลือดเชนเดยวก ี ับที่ alveoli ที่มีการแลกเปลี่ยนกาซออกซิเจนทําใหโมเลกุลของสารระเหยเขาสูเลือดที่
ไหลเวยนในปอด ี ดังนั้นการสูดดมน้ํามันหอมระเหยจึงชวยแก  ไขปญหาของระบบทางเดินหายใจไดโมเลกุลของน้ํามันหอมระเหยที่ไปสสมองส ู วนตาง ๆ จะกระตนให ุ สมองสวนตาง ๆหลั่งสารบางชนิดเชน
endorphin, enkephalin, serotonin เปนตน
เมื่อน้ํามันหอมระเหยสัมผัสกับผิวหนังแลวไปไหน  ?
น้ํามันหอมระเหยมีโมเลกุลขนาดเล็กและมความสามารถละลายได ี ดีในไขมันดังนนจั้ งสามารถซ ึ ึมผานชั้น
ผิวหนังไดงายและรวดเร็วโมเลกุลของน้ํามันหอมระเหยที่ซึมผานชั้นผิวหนังแลวกจะเข ็ าสูกระแสเลือดผาน
ทางเสนเลือดฝอยในขณะเดียวกันที่ชั้นของผิวหนังก็มีปลายประสาทและหลอดน้ําเหลืองดังนั้นโมเลกุลของ
น้ํามันหอมระเหยจึงมีโอกาสสัมผัสปลายประสาทและเกิดการสงขาวสารไปสูสมองเชนเดียวกับการสูดดม
สวนหนึ่งของน้ํามันหอมระเหยที่ซึมผานผวหน ิ ังก็จะเขาสูระบบน้ําเหลองและเด ื นทางไปส ิ ูสวนตาง ๆ ของ
รางกายผานระบบเลือดและน้ําเหลือง
มีการศึกษาพบวาหลังจากการนวดรางกายดวยน้ํามันลาเวนเดอร 2% ในน้ํามันพืชแลว สามารถ
ตรวจสอบสาร linolol และ linalyl acetate ในกระแสเลือดไดที่เวลา 20 นาทีและหายไปภายใน 90 นาที
การสูดดมน้ํามันหอมระเหยเขาสูรางกายเกิดไดงายและรวดเร็วเนื่องจากไมมีสิ่งขวางกั้น (barrier)
เหมือนเชนผ ิวหนังซึ่งประกอบดวยเนื้อเยอหลายช ื่ ั้นโดยปกติผิวหนังยอมใหน้ําและสารที่ละลายในน้ําผาน
เขาออกไดงายกวาสารที่ละลายในไขมันอยางไรก็ดีเมื่อโมเลกุลของน้ํามันหอมระเหยซึมผานชั้น epidermis
ไปแลวกจะสามารถเข ็ าสูระบบเลือดระบบน้ําเหลืองและสัมผัสกับปลายประสาทในชั้น dermis ได
นอกเหนือจากการสูดดมและการซึมผานผิวหนังแลวน้ํามนหอมระเหยสามารถเข ั าสูรางกายโดยการ
รับประทานเชนยาเตรยมท ี ี่มี peppermint oil, orange oil, anise oil เปนสวนผสม
น้ํามันหอมระเหยมีฤทธิ์ตอรางกายและจิตใจอยางไรบาง ?
น้ํามันหอมระเหยมีฤทธิ์ตอระบบสรีรวิทยาของรางกายและจิตใจทั้งทางตรงและทางออม
ตัวอยางเชนถารับประทาน peppermint oil สามารถชวยบรรเทาอาการทองอืดนั่นคือออกฤทธิ์ทางเภสัช
วิทยาตอระบบทางเดินอาหารเปนยาขับลม (carminative) ในขณะที่ถาสูดดม peppermint oil สามารถชวย
กระตุนระบบทางเดินหายใจใหบรรเทาอาการหายใจไมสะดวก  ในขณะเดยวก ี ันที่มีฤทธิ์ทําใหตื่นตัวกระ
ปรี้กระเปาและมีสมาธิ
น้ํามันหอมระเหยแตละชนิดมีฤทธิ์ตอรางกายและจิตใจหลายอยางขึ้นกับวิธีการใชน้ํามันหอมระเหย
ตอรางกายและปริมาณที่ใช (Dose)  ดังตัวอยางของ peppermint oil ที่กลาวมาแลวน้ํามนหอมระเหยม ั ิไดออก
ฤทธิ์ตอรางกายและจิตใจเฉกเชนยาสังเคราะหซึ่งจะมุงตรงไปที่อวัยวะที่มีปญหาหรอเปื นโรคแตน้ํามันหอม
ระเหยจะออกฤทธิ์โดยทําใหรางกายมีสภาพปกติหรือภาวะสมดุลยของรางกายเชนกระตุนอวยวะท ั ี่ทําหนาที่
นอยลง (hypoactive organ) และทําใหอวยวะท ั ี่ทําหนาทมากเก ี่ ินไป (hyperactive organ) กลับสูสภาพปกติ
การสูดดมน้ํามันหอมระเหยมีผลตอจิตใจโดยโมเลกุลของน้ํามันหอมระเหยสัมผัสกับ olfactory
nerve ทําใหเกดกระแสประสาทส ิ งตอไปยังสวนของสมองที่เรียกวา limbic system ซึ่งรับและตอบสนอง
ความจําความพอใจและอารมณโมเลกุลของน้ํามันหอมระเหยทําใหสมองปลดปลอย neurochemicals บาง
ชนิดออกมาเชน clary sage และ grapefruit กระตุน thalamus ใหหลั่ง enkephalins ซึ่งสามารถลดอาการเจ็บปวดและทาใหํ รูสึกดีขึ้น jasmine และ ylang ylang กระตุน pituitary gland ใหหลั่ง endorphins ทําใหเกิด
การผอนคลายและภาวะสมดุลย marjoram กระตุน Raphe nucleus ใหหล ั่ง serotonin ทําใหสงบและงวงนอน
ในขณะท peppermint ี่ กระตนให ุ อยูในสภาวะตื่น
ในเรื่องการจดจํากลิ่น olfactory system มีกลไกเหมือนกญแจและดอกก ุ ุญแจ (lock and key
mechanism) กลาวคือกุญแจเปนการบันทึกความจํากลิ่นเอาไวในขณะที่ดอกกุญแจคอกล ื ิ่นที่จะเปดประต  ู
ความจําออกมาเมื่อมนุษยได กลิ่นนี้ครั้งแรกก็จะบนทั ึกเปนความจําเอาไวเมื่อไดกลนนิ่ ี้อีกครั้งก็จะระลึกหรือ
เรียกคืนความจําเกี่ยวกับกลนนิ่ ี้ไดจึงสามารถใชน้ํามันหอมระเหยชวยใหมีความจําดีชึ้นไดมีการทดสอบ
ความจําโดยใหดม rosemary และ chocolate จําไดดีกวากลุมคนที่ไมไดดมกลิ่นอะไร anetol ซึ่งมีอยูในน้ํามัน
fennel และ anise เปน methylester ของ estrone และมีฤทธิ์คลาย estrogen ดังนั้นจึงเปนส ิ่งยืนยนวั าน้ํามัน
funnel และ anise ชวยกระตนการหล ุ ั่งน้ํานมของผูหญิงและเปนไปไดวาอาจใชน้ํามันหอมระเหยที่มีฤทธิ์
คลาย estrogen ในการบําบัดภาวะไมสมดุลยของ hormone ได
น้ํามันหอมระเหยม bio-electrical frequency ี ที่สามารถวัดไดเชื่อวาสารที่มี frequency สูงสามารถ
ปองกันการเกดโรคท ิ ี่มี frequency ต่ํากวาไดมีการทดลองแสดงใหเห็นวาถา frequency ของสมองซีกซายและ
ขวาตางกันจะทําใหปวดศีรษะเมื่อสูดดมน้ํามันหอมระเหยเชน chamomile lavender จะทําให frequency  ของ
ศีรษะอยในภาวะสมด ู ุลยอาการปวดศรษะก ี ็จะหายไปดังนั้นน้ํามันหอมระเหยจึงสามารถปองกันและรักษา
โรคไดเชื้อจุลินทรียมี frequency ต่ํากวานาม้ํ ันหอมระเหยดังนั้นการฉดพี นน้ํามนหอมระเหยในห ั องจะชวย
ลดปริมาณจุลินทรียที่มีอยูและออกซิเจนทปลดปล ี่ อยจากโมเลกุลของน้ํามันหอมระเหยชวยท  ําใหอากาศสด
ชื่นสิ่งแวดลอมดีขึ้นชวยใหเก ิดบรรยากาศที่ผอนคลาย สามารถลดภาวะความตึงเครยดและปวดศ ี ีรษะได
น้ํามันหอมระเหยเขาสูรางกายโดยวิธีใดบาง ?
น้ํามันหอมระเหยสามารถเขาสูรางกายได 3  ชองทางคือการรับประทานการสูดดมและการซึมผาน
ผิวหนังวิธีการรับประทานน้ํามันหอมระเหยโดยตรงเพื่อผลทางการรักษาซึ่งเรียกวา aromatology นิยมใช
ในบางประเทศเชนฝรั่งเศส เทานั้นในประเทศอื่นๆ มักจะไมรวมการรับประทานนาม้ํ ันหอมระเหย
โดยตรงอยูในสุคนธบําบัดแตก็มีบางในยาเตรียมบางตํารับเชนยาขับลมที่มี peppermint oil เปน
สวนประกอบสําคัญในการออกฤทธิ์อยางไรก็ดีกอนที่จะรับประทานน้ํามันหอมระเหยจําเปนตองศึกษา
รายละเอียดสารประกอบสําคัญที่มีอยูในนาม้ํ ันหอมระเหยปริมาณและวิธีการใชอยางปลอดภัยรวมทั้ง
ระยะเวลาที่ควรใชติดตอกันวิธีการรับประทานน้ํามันหอมระเหยโดยตรงจะตองเจือจางดวยน้ํามันพชหร ื ือ
แอลกอฮอลหรือน้ําใหมีความเขมขนพอเหมาะการรับประทานน้ํามนหอมระเหยใช ั ไดผลดีกับอาการเจ็บคอ
และอาการไมสบายท  อง
การสูดดมเปนวิธีการใชน้ํามนหอมระเหยท ั ี่มีประสิทธิภาพและรวดเรวท็ ี่สุดรางกายใชเวลาเพยงี
เสี้ยววินาทีในการรับรูกลิ่นน้ํามันหอมระเหยวิธีการใชน้ํามันหอมระเหยโดยการสูดดมกระทําไดหลายว  ิธีคือ
1. หยดน้ํามันหอมระเหยใสผา สําลีกระดาษนุมหรือฝามือแลวสูดดมโดยตรง2. หยดน้ํามันหอมระเหยใสในน้ํารอนแลวสดดมไอท ู ี่ระเหยขึ้นมาวิธีการนี้คือควรระมดระว ั ังความรอน
จากไอน้ําและไอของน้ํามันหอมระเหยที่อาจสัมผัสตาไดดังนั้นควรปดตาดวยผาเสียกอนท  ี่จะสูดดม
3. การพนน้ํามนหอมระเหยเป ั นละอองฝอยในห  องหรือพนทื้ ี่ที่ตองการอาจผสมน้ํามันหอมระเหยกับน้ํา
หรือแอลกอฮอลใหมีความเขมขนพอเหมาะวิธีการนี้มักจะใชทําใหมีอากาศสดชื่นและลดปริมาณจุลินท
รียและสารพิษในอากาศ
4. การทําใหน้ํามนหอมระเหยแพร ั กระจายในหองโดยการใชตะเกยงน ี ้ํามนหอมระเหยจ ั ุดวยเทียนไรควัน
หรือ electric diffuser อยางไรก็ดีการใชโดยวิธีนี้จะตองระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยดวย ควรมีผูดูแล
ตลอดเวลา
ใชน้ํามนหอมระเหยอย ั างไรจึงจะปลอดภัย ?
สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกลวนมีทั้งคุณและโทษน้ํามันหอมระเหยก็เชนก ันขึ้นกับวาจะรูจักนํามาใช
อยางไรน้ํามันหอมระเหยมีฤทธิ์ทางเภสัชวทยาต ิ อรางกายและจิตใจอยางไมตองสงสัยประจวบกับการซื้อ
ขายน้ํามันหอมระเหยก็เปนไปโดยอ  ิสระไมมีขอกําหนดหรือขอหามในการซื้อขายและใชประโยชนอีกทั้งผู
ซื้อสวนใหญก็คือประชาชนทั่วไปที่อาจจะไมไดมีความรหรู ือเชี่ยวชาญในเรื่องคุณสมบัติและการใช
ประโยชนของน้ํามันหอมระเหยและมักจะไดรับการบอกเลาจากผูขายในเชิงโฆษณาสินคาดังนั้นจงมึ ี
ขอแนะนําทั่วไปสําหรับการนําน้ํามันหอมระเหยไปใชประโยชนตามทกลี่ าวอางในสรรพคุณดังตอไปนี้
1. ควรศึกษารายละเอียดของน้ํามันหอมระเหยกอนทจะน ี่ ํามาใชเนื่องจากน้ํามันหอมระเหยแตละชนดมิ ี
องคประกอบทางเคมีมากมายและมีฤทธทางสร ิ์ ีรวิทยาตอรางกายและจิตใจแตกตางกันออกไป
2. ควรทดสอบการแพและการระคายเคืองตอผิวหนังของนาม้ํ ันหอมระเหยโดยวิธี patch test กอนที่จะใช
น้ํามันหอมระเหยกับผวหน ิ ัง
3. กอนที่จะทานาม้ํ ันหอมระเหยลงบนผิวหนงควรเจ ั ือจางดวยน  ้ํามนพาหะ ั (carrier oil) เพื่อลดอาการระคาย
เคือง
4. ไมควรทาน้ํามนหอมระเหยบร ั ิเวณตาผิวหนังออนบางและเยื่อเมือกเพราะอาจจะทาใหํ เกดอาการระคาย ิ
เคืองได
5. ไมควรรับประทานน้ํามันหอมระเหยนอกจากจะมีขอบงชี้และวิธีใชอยางช  ัดเจน
6. เด็กผูสูงอายุและสตรีมีครรภควรเพิ่มความระมัดระวังในการใชน้ํามนหอมระเหย ั ถาตองใชควรเจือจาง
ลงใหมากกวาคนปกติ
7. ผูที่มีโรคเรื้อรังประจําตัวเชนโรคภูมิแพความดันโลหตสิ ูงโรคลมชักผิวหนังที่ไวตอการแพควร
หลีกเลี่ยงการใชน้ํามันหอมระเหยดวยตนเอง  ควรปรึกษาแพทยที่ดูแลสุขภาพประจําตัวเสียกอน
8. การใชน้ํามันหอมระเหยที่ไดจากพ  ืชตระกูลสม (citrus) เชนน้ํามันสมน้ํามันมะนาวน้ํามันมะกรูด
น้ํามันดอกสม ควรหลีกเลี่ยงการถูกกับแสงแดดอาจจะทําใหเกิด photosensitivity ได
9. น้ํามันหอมระเหยที่มีองคประกอบทางเคมีเปน cinnamaldehyde เชนน้ํามันอบเชยเทศน้ํามันอบเชยจีน
อาจทําใหผิวหนังผื่นแดงได10. น้ํามันหอมระเหยบางชนิดเชนน้ํามันระกําน้ํามันพริกไทน้ํามันขิงน้ํามันไทมควรใชในขนาดที่เจือจาง
มาก ๆ เพราะจะทําใหเก ิดอาการรอนแดงได
11. ควรเก็บรักษาน้ํามันหอมระเหยในภาชนะกันแสงไดฝาปดสนิทและเก็บไวในท  ี่เย็น
12. เก็บน้ํามันหอมระเหยใหพนมือเด็ก
อยางไรก็ดีน้ํามันหอมระเหยมีความปลอดภัยในการใชถาใชถูกวิธี
น้ํามันหอมระเหยมีประโยชนในช  ีวิตประจําวันอยางไร ?
คงจะไมมีใครปฏิเสธวาไมชอบกลิ่นหอม ถึงแมวากลิ่นหอมของแตละบุคคลจะแตกตางกันก็ตาม
การอยูในสภาพแวดลอมที่มีกลิ่นหอมที่ชอบจะทําใหจิตใจสดชื่นอารมณดีซึ่งจะสงผลตอสุขภาพของรางกาย
ดวยดังนั้นกลิ่นหอมจึงมีผลกระทบตอชีวิตประจําวันตลอดมาน้ํามันหอมระเหยเปนแหล  งที่มาของกลิ่น
หอมจากธรรมชาติซึ่งจะใหกล ิ่นหอมที่นุมนวลกวาน้ํามนหอมท ั ี่ไดจากการส  ังเคราะหน้ํามันหอมระเหย
สามารถนํามาใชประโยชนในชีวิตประจําวนได ั หลายประการคือ
1. ใชเปนยารักษาหรือปองกันโรคน้ํามันหอมระเหยหลายชนิดออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาตอรางกายมนุษย
เชน peppermint oil ชวยกระตุนใหลําไสมีการเคลื่อนไหวจึงใชเปนสวนประกอบของยาที่ชวยบรรเทา
อาการทองอืดทองเฟอเชนเดียวกับน้ํามนขั ิงที่มีฤทธิ์เปนยาขับลม (carminative) น้ํามันไพลมีฤทธิ์ตาน
การอักเสบ (anti-inflammatory) จึงใชบรรเทาอาการเคล็ดขัดยอกของกลามเนื้อและขอน้ํามันหอมระเหย
บางชนิดมีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียเชน peppermint oil, spearmint oil, น้ํามนกานพล ั ูจึงใชเปนสวนประกอบ
ของน้ํายาบวนปาก
2. ใชเปนสารปรุงแตงกลิ่นในอาหารยาและเครื่องดื่มน้ํามันหอมระเหยคือน้ํามันผิวสมน้ํามันหอมระเหย
ที่ไดจากเครื่องเทศ (spices) เชนน้ํามันกระวานน้ํามันขิงน้ํามันกะเพราน้ํามันใบมะกรูดน้ํามันตะไคร
เปนตน
3. ใชเปนสารปรุงแตงกลิ่นในน้ําหอมและเครื่องสําอาง สวนมากจะเปนนาหอมระเหยท ้ํ ไดี่ จากดอกไมเชน
น้ํามันกหลาบ ุ น้ํามันมะลิน้ํามันกระดังงาน้ํามันลาเวนเดอรน้ํามันโรมันคาโมไมดเปนตน
4. ใชในสุคนธบาบํ ัดเนื่องจากกลิ่นหอมของน้ํามันหอมระเหยแตละชนิดมีผลดีตอจิตใจและรางกายดังนั้น
จึงมีการนําน้ํามันหอมระเหยมาใชในการบําบัดโรคและอาการไมสบายทั้งทางรางกายและจิตใจโดยการ
สูดดมและทาผิวหนังซึ่งสามารถชวยลดการใชยาแผนปจจ ุบันลงไดอยางไรก็ดีกอนนําน้ํามันหอม
ระเหยแตละชนิดมาใชจําเปนจะต  องศกษารายละเอ ึ ียดใหถองแทเสียกอนน้ํามันหอมระเหย มีทั้งคุณและ
โทษเชนเดยวก ี ับยา
5. การใชประโยชนอื่นๆ เชนน้ํายาปรับอากาศ (air freshener) ผลิตภัณฑไลแมลงผลิตภัณฑระงับกลิ่นไม
พึงปรารถนาเปนตน
เอกสารอางอิง
1. Keville, K and Green, M. (1995) Aromatherapy: A Complete Guide to the Healing Art. The Crossing
Press, Freedom, CA. 156pp. 2. Price,S. and Price, L. (1995) Aromatherapy for Health Professionals Churchill Livingstone, 298pp.
3. Lababre, M. (1990) Aromatherapy Workbook Healing Arts Press, Rochester, Vermont. 164 pp.
4. Lawless.J.(1998) The Illustrated Encyclopedia of Essential Oils. The Complete Guide to the Use of
Gils in Aromatherapy and Herbalism Element Books,256pp.
5. Worwood, V.A. (1991) The Complete Book of essential oils and Aromatherapy. New World Library,
Novato, CA423pp.
6. Schnaubelt, K.(1990) Medical Aromatherapy: Healing with essential oils. Frog, Ltd, Berkeley, CA
296pp.

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

ร้านGrace Kids : The Best Start for Mommy & Early Childhood
ร้านGrace Kids : The Best Start for Mommy & Early Childhood
/www.mygracekids.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

เกรซคิดส์ Grace Kids [158]
ยกลังถูกกว่า [132]
เกรซคิดส์ ยกลัง [96]

รหัสสินค้า DNP071694-1
129.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า DNP071696
129.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า GKP074023
590.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า GKA033505
495.00 บาท
750.00 บาท
เลิกจำหน่าย

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

หน้าที่เข้าชม275,327 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด90,983 ครั้ง
เปิดร้าน2 ก.ย. 2557
ร้านค้าอัพเดท21 ส.ค. 2561

รหัสสินค้า GKA103391
160.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า GKA103387
90.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า GKA053412
2,790.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า GKA073434
225.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า GKA003438
90.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า GKA013433
125.00 บาท
สินค้าหมด
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านGrace Kids : The Best Start for Mommy & Early Childhood
Grace Kids : The Best Start for Mommy & Early Childhood
สินค้าคุณภาพ สำหรับ แม่และเด็ก ยุคใหม่ เครื่องนอนเด็ก ผ้าอ้อม Disney MIckey , Pooh และ ลวดลายน่ารัก
เบอร์โทร : 028698081
อีเมล : contact@allmodernsupply.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
× CLOSE
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก